Хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөр

•    Сумын хүүхэд залуучуудын урлагы спортыг дэмжих ажлын хүрээнд 2009 онд Япон улсын “Өвсний үндэс” хөтөлбөрөөр сургуулийн спорт заал барихад 80.000 доллорын хөрөнгө оруулалт хийгдсэн.
•    Дотуур барны халаалтанд Япон улсын “Өвсний үндэс” хөтөлбөрөөр 120.000.000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт.
•    Суманд 2009 оноос “Тогтвортой амьжиргаа -2” төсөл хэрэгжиж 2009 онд 36270435 төгрөг, 2010 онд 35585000 төгрөг, 2011 онд 35333000 төгрөг, 2012 онд 26900000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн.
•    Сумын иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн дагуу малчин өрхийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 2012 онд 4 өрхөд 12000000 төгрөгийн дэмжлэг олгосон.
•    Хүнс тэжээл нийгмийн халамж хөтөлбөрийн хүрээнд 2010 онд 62 өрхийн 359 хүнд 32050000 төгрөг, 2011 онд 33 өрхийн 33 хүн 506800 төгрөг, 2012 онд 88 өрхийн 465 хүн 32480000 төгрөгийг тус тус олгосон.
•    2011 онд сум хөгжлийн санд 60.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт орж, үүнийг 10 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжид ЖДҮ-ийн буюу газар тариалангийн чиглэлд олгосон. 2013 онд мөн 60.0 сая төгрөг орж ирснийг одоогоор 6 иргэнд олгоод байна.