Ханх сум

Албан байгууллагын дарга эрхлэгч нартай "Хариуцлага хамтын ажиллагаа"-ны гэрээ байгуулан ажиллаж байна.