"Эрсдэлгүй гэр бүл, эрхэм баялаг"

ханх сумын Засаг даргын тамгын газрын "Эцэг эхийн зөвлөл"-өөс санаачилан зохион багйуулж байгаа "Эрсдэлгүй гэр бүл, эрхэм баялаг" 7 хоногийн аяны үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна.