Нийтийн мэдээллийн ил тод байдал
ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГ ДЭВСГЭРТ ОЛГОСОН ГАЗАР АШИГЛАХ ГЭРЧИЛГЭЭ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭ, ГАЗАР АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨЛТИЙН БАЙДАЛ

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дэвсгэрт Байгаль орчны яамны сайдын тушаалаар нийт 12 иргэн ААНБ-га газар ашиглаж байна. Үүнээс хүчинтэй төлөвт байгаа 2, гэрээний хугацаа дууссан 10 газар бүртгэлтэй байгаагаас газрын ка...

2024-02-06 14:29:56

Дэлгэрэнгүй..