ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГ ДЭВСГЭРТ ОЛГОСОН ГАЗАР АШИГЛАХ ГЭРЧИЛГЭЭ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭ, ГАЗАР АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨЛТИЙН БАЙДАЛ
2024-02-06 14:29:56,   130

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дэвсгэрт Байгаль орчны яамны сайдын тушаалаар нийт 12 иргэн ААНБ-га газар ашиглаж байна. Үүнээс хүчинтэй төлөвт байгаа 2, гэрээний хугацаа дууссан 10 газар бүртгэлтэй байгаагаас газрын кадастрын мэдээллийн системд хүчинтэй төлөвт байгаа нэгж талбарт газрын төлбөрийн ногдуулалт хийж, төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэсэн. Гэрээний хугацаа дууссан 10 нэгж талбарт гэрээний хугацаагаа сунгагдсаны дараа газрын төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэнэ. 2023 оны байдлаар Мөнх эрин трэвел ХХК 5.597.208 төгрөг төлсөн, Нордерн Монголиа Экспедишн ХХК-д 521.400 төгрөгийн нэхэмжлэх хүлээгдэж байна.

2024-02-06 14:29:56